Tuesday, August 27, 2013

Fatwa Tentang Demonstrasi Aman, apakah hukumnya?!

Hukum Berdemontrasi

Soalan:

Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah SWT menjaga syekh,

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh..

Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah SWT memberikan pahala kepada syekh:
Komuniti Islam di tempat kami, di Selatan Sweden telah membuat keputusan untuk melakukan muzhaharah (demonstrasi) sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestin, demo damai untuk menyampaikan suara kaum muslimin kepada kerajaan Sweden agar memberi presser atau tekanan untuk menghentikan pembunuhan terhadap anak-anak Palestin. Pertanyaannya: apa hukum demonstrasi seperti ini? Sekadar untuk syekh tahu bahawa demo-demo seperti ini berperanan besar dan berkesan dan menyampaikan suara kaum muslimin kepada para ahli politik, agar mereka memberikan presser (tekanan) kepada pemerintahan Zionis supaya mereka menghentikan pembunuhan terhadap anak-anak Palestin.
Berikanlah fatwa kepada kami, semoga Allah SWT memberikan balasan kepada syekh dengan balasan yang lebih baik.

Jawapan:

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, amma ba'du,
Semoga Allah SWT memberikan keberkatan kepada kalian atas sambung rasa dan empati keimanan kalian yang agung, juga atas semangat kalian untuk komitmen dengan hukum syari'at, baik saat bersemangat mengamalkannya maupun saat berat mengamalkannya.

Adapaun tentang soalan yang berkaitan dengan keinginan kalian untuk melakukan demonstrasi, sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara kalian di Palestin, jawapan yang kami boleh berikan adalah sebagai berikut:

Bahawasanya demonstrasi-demonstrasi dan cara-cara semisal untuk mengekspresikan pendapat, juga cara-cara menyalurkan pengaruh lain demi mempengaruhi pihak lain, semua ini adalah wasail (sarana) untuk menghantarkan kepada ghayat (tujuan), dan dia bukanlah tujuan itu sendiri.

Jika demikian halnya, maka hal ini perlu dipandang dari dua aspek, iaitu:

Pertama:

Aspek sarana yang dipergunakan dalam mengekspresikan maksud, demi menggapai tujuan; adakah dia itu diperintahkan oleh syari'at, ataukah dia itu mubah atau terlarang oleh syari'at.

1.        Jika cara itu diperintahkan oleh syari'at, tidak syak lagi bahawa cara itu dapat dipergunakan, misalnya: berjalan untuk solat berjemaah di masjid, atau bekerja untuk mendapatkan rezeki, atau melawat saudara-mara dan sanak saudara, atau berdakwah .. dan semacamnya.

2.        Jika cara itu dilarang oleh syari'at;

a.        jika larangan itu berkonotasi pengharaman, maka penggunaan sarana ini untuk mencapai tujuannya, hukumnya adalah haram, walaupun yang dituju itu sendiri merupakan sesuatu yang dituntut dan diminta oleh syari'at, misalnya: mencuri untuk bersedekah, atau menabung dengan sistem riba dengan niat mendermakan wang riba itu di pelbagai projek kebajikan, atau untuk membina projek plesiran di negeri-negeri muslim, di mana dalam kawasan plesiran itu dipraktikkan pelbagai aktiviti amoral, atau disitu dijual minuman keras, dan didatangkan di situ para perempuan asusila .. maksudnya adalah perniagaan atau pelaburan .. dan semacamnya, semua ini, tidak usah dilihat dan diperhatikan tujuannya, sebab cara untuk mencapainya itu sendiri telah dilarang oleh syari'at.

b.       Jika larangan itu berkonotasi pemakruhan, maka penggunaan sarana itu hukumnya makruh pula.

3.        Jika cara iu hukumnya mubah (dibenarkan oleh syari'at, tidak diperintahkan dan tidak dilarang), dalam hal ini, pandangan para ahli ilmu berbeza pendapat, ada yang membenarkan, ada yang melarang.

Kalangan yang melarang berpandangan: wasail (sarana) itu mesti ta'abbudi (perbuatan untuk mengekspresikan penghambaan kepada Allah, diketahui hikmah dan rahsianya ataupun tidak). Kerana wasail itu bersifat ta'abbudi, maka tidak dibenarkan melampaui nash (teks) atau dapat diqiyaskan dengan yang ada nash-nya.

Pandangan yang benar - insyaAllah - pandangan yang menyatakan:

a.        bahawa wasail, yaitu berbagai cara untuk mencapai maqashid (tujuan) sangatlah banyak dan tidak terhitung,
b.       Dan bahawasanya hukum wasail didasarkan pada hukum maqashid-nya,
c.        Dan bahawasanya cara pandangan terhadap wasail adalah dari aspek: "Larangan atau tidak?" Dan bukan dari aspek: "Diperintahkan atau tidak?".
Maksudnya: dalam hal wasail, cara pandang kita adalah: "adakah syari'at melarang penggunaan wasilah ini atau tidak?" Dan pembahasannya bukanlah berbunyi: "apakah syari'at memerintahkan penggunaan sarana ini atau tidak?
Bahkan, dalam hal yang berkenaan dengan wasail   cukuplah kita mencari tahu: "syari'at memperbolehkannya atau tidak?", atau "syari'at dalam hal wasail ini ada nash (teks) ataukah diam?".

Kedua:

Dari Aspek maqashid, sebab kita tidak dapat memberikan jawaban atas hukum wasail sedetail yang di atas undang-undang yang berasingan daripada Maqshud yang ditujunya, sebab telah menjadi ketetapan dalam kaidah fiqih bahawa: wasail itu mengambil hukum yang sama yang dimiliki oleh maqashid, oleh kerana itu:
Jika maqashid-nya merupakan sesuatu yang dituntut atau diminta oleh syari'at, dan ghayah-nya itu sendiri merupakan sesuatu yang diperintahkan, maka, demi mencapai ghayah itu hendaklah dipergunakan wasilah yang tidak dilarang oleh syari'at .. misalnya: menolong dan membela seorang muslim yang terzhalimi, adalah sesuatu yang dituntut secara syar'i untuk diwujudkan. Dasarnya adalah firman Allah SWT:

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر (الأنفال: 72)
Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan. (QS Al-Anfal: 72).

Dan Rasulullah SAW bersabda:
مثل المؤمنين في توادهم, وتراحمهم, وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (متفق عليه).

Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling bersimpati adalah seperti satu tubuh; jika ada satu anggota tubuh yang terkena duri, maka seluruh tubuh akan bertindak balas dalam bentuk demam dan sukar tidur. (Hadits shahih muttafaqun 'alaih; lihat Shahih Bukhari no. 6011 dan Shahih Muslim no. 2586).

Jadi, semua wasilah; lama (sudah ada semenjak zaman salafus-salih), ataupun mustahdatsah (baru, belum ada pada zaman salafus-salih), yang tidak dilarang oleh syari'at, yang diduga kuat boleh mewujudkan maqashid (tujuan), yaitu menolong orang beriman, atau menghilangkan kezaliman, atau meringankannya, maka undang-undang penggunaan wasilah ini adalah Jaizah (dibenarkan), bahkan boleh jadi ma'murun biha(diperintahkan) sesuai dengan tahap pengaruh yang ditimbulkannya.

Telah diketahui bahawa berbabagai bangsa di dunia ini mempunyai cara yang berbeza-beza dalam mengekspressikan pandangannya, dan syari'at tidak melarang penggunaan cara-cara itu. Juga tidak menghadkan para pemeluk syari'at Islam untuk hanya mempergunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam hal ini, mereka-mereka yang mendakwa bahawa penggunaan wasail itu dihadkan oleh nash tidaklah memilikihujjah (argumentasi), baik naqli maupun 'aqli, justru:

1.        Maqashid syari'ah dan kaidah-kaidah-nya,
2.        Fakta dan realiti sejarah kaum muslimin dari generasi awal umat ini

Menegaskan hal yang berbeza dari pandangan mereka yang menyekat penggunaan wasail itu.

Jika demikian halnya, maka kami berpandangan bahawa tidak ada larangan syar'i yang melarang diorganisasikannya acara-acara demonstrasi dan pelbagai unjuk rasa untuk membantah pembunuhan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestin dan di tempat lain dari negeri-negeri Islam, sebab hal ini merupakan adh'aful iman (keimanan yang paling lemah) dan aqallul wajib (penuaian kewajiban minimal). Semoga Allah SWT memberikan pertolongan, Dia-lah yang mencukupi kita, dan Dia-lah sebaik-baik Dzat tempat kita berpasrah.

Wallahu a'lam.

Sumber:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=5843

No comments: